Workshop มั่นใจ...กระเบื้องแบบไหนก็ปูได้ ที่ บุญถาวร พัทยา

          ทนการเรียกร้องไม่ไหว เลยต้องจัดรอบเพิ่ม กับกิจกรรม การ Workshop มั่นใจ...กระเบื้องแบบไหนก็ปูได้ ที่บุญถาวร พัทยา เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561  
รูบี ยังคงมีการออกบูธแสดงสินค้า สาธิตอุปกรณ์เครื่องตัดกระเบื้องในรุ่นต่างๆ เพื่อพัฒนาทักษะความสามารถให้แก่ ช่างปูกระเบื้อง อย่างต่อเนื่อง ทำให้การปูกระเบื้องใหญ่
ง่ายขึ้นและสามารถส่งมอบงานได้รวดเร็วขึ้น และมั่นใจได้เลยว่า สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริง 

          อีกทั้งมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญร่วมให้ความรู้ ตลอดทั้งกิจกรรมเลยครับ
 

SHARE

Other News

Modern Trade RUBI Training

สัมมนาอบรมเทคโนโลยีและอุปกรณ์ในการตัดกระเบื่อง ที่จำเป็นต้องรองรับความเปลี่ยนแปลงไปตาม Trend ในการเลือกกระเบื้องของผู้บริโภค

RUBI Truck โรงหล่อแผ่นคอนกรีต (บจก.พีซีเอ็ม)

ต้นกำเนิด RUBI Truck จุดเปลี่ยนในการนำเสนอเทคโนโลยีเครื่องมือในการปูกระเบื้อง

RUBI Truck The Park land

ต้นกำเนิด RUBI Truck จุดเปลี่ยนในการนำเสนอเทคโนโลยีเครื่องมือในการปูกระเบื้อง

© 2019 RubiThailand Copyright Reserved.