Architect forum 2019

ทางแบรนด์รูบี  ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจเข้าชม และแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ร่วมกันในงานสภาสถาปนิก'19 หรืองาน ACT Forum'19
ที่ผ่านมาหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานของท่านต่อไป แล้วพบกันใหม่
 

 
 
 
 
 

SHARE

ข่าวอื่นๆ

งานสถาปนิก 61

งานแสดงเทคโนโลยีสถาปัตยกรรมและวัสดุก่อสร้างที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน

Modern Trade RUBI Training

สัมมนาอบรมเทคโนโลยีและอุปกรณ์ในการตัดกระเบื่อง ที่จำเป็นต้องรองรับความเปลี่ยนแปลงไปตาม Trend ในการเลือกกระเบื้องของผู้บริโภค

RUBI Truck TTS Engineering

ต้นกำเนิด RUBI Truck จุดเปลี่ยนในการนำเสนอเทคโนโลยีเครื่องมือในการปูกระเบื้อง

© 2020 RubiThailand Copyright Reserved.