RUBI TOP TO TOP

          RUBI TOP TO TOP  โครงการสำหรับร้านค้าตัวแทนแต่ละภูมิภาค เพื่อเป็น HUB ใหญ่ในการกระจายสินค้า จัดอบรม
และกิจกรรมสิทธิพิเศษต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อรองรับลูกค้าทุกระดับได้อย่างทั่วถึง

SHARE

ข่าวอื่นๆ

Modern Trade RUBI Training

สัมมนาอบรมเทคโนโลยีและอุปกรณ์ในการตัดกระเบื่อง ที่จำเป็นต้องรองรับความเปลี่ยนแปลงไปตาม Trend ในการเลือกกระเบื้องของผู้บริโภค

งานสถาปนิก 61

งานแสดงเทคโนโลยีสถาปัตยกรรมและวัสดุก่อสร้างที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน

หัวปั่นซีเมนต์ไฟฟ้า รุ่น รูบีมิกซ์ 9 บีแอล

จะดีไหม ถ้าจะเปลี่ยนการผสมซีเมนต์ สำหรับงานก่อ งานเท งานฉาบ หรือ งานกาวซีเมนต์ปูกระเบื้องให้สะดวกสบาย รวดเร็ว เพื่อเก็บแรงไว้ใช้กับการทำงานอย่างเต็มที่ และยังช่วยในการผสมในปริมาณที่พอเหมาะพอดีกับการใช้งาน ในแต่ละครั้ง โดยที่ไม่ต้องกังวลว่า หากผสมไม่พอใช้แล้วจะต้องมาเสียแรงเสียเวลามาผสมกันใหม่

© 2019 RubiThailand Copyright Reserved.