Workshop มั่นใจ...กระเบื้องแบบไหนก็ปูได้ ที่ บุญถาวร พัทยา

          ทนการเรียกร้องไม่ไหว เลยต้องจัดรอบเพิ่ม กับกิจกรรม การ Workshop มั่นใจ...กระเบื้องแบบไหนก็ปูได้ ที่บุญถาวร พัทยา เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561  
รูบี ยังคงมีการออกบูธแสดงสินค้า สาธิตอุปกรณ์เครื่องตัดกระเบื้องในรุ่นต่างๆ เพื่อพัฒนาทักษะความสามารถให้แก่ ช่างปูกระเบื้อง อย่างต่อเนื่อง ทำให้การปูกระเบื้องใหญ่
ง่ายขึ้นและสามารถส่งมอบงานได้รวดเร็วขึ้น และมั่นใจได้เลยว่า สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริง 

          อีกทั้งมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญร่วมให้ความรู้ ตลอดทั้งกิจกรรมเลยครับ
 

SHARE

ข่าวอื่นๆ

RUBI Truck Build to Build

ต้นกำเนิด RUBI Truck จุดเปลี่ยนในการนำเสนอเทคโนโลยีเครื่องมือในการปูกระเบื้อง

Fixzy Technician Training

สัมมนาอบรมเทคโนโลยีและอุปกรณ์ในการตัดกระเบื้อง ที่จำเป็นต้องรองรับความเปลี่ยนแปลงไปตาม Trend ในการเลือกกระเบื้องของผู้บริโภค

Modern Trade RUBI Training

สัมมนาอบรมเทคโนโลยีและอุปกรณ์ในการตัดกระเบื่อง ที่จำเป็นต้องรองรับความเปลี่ยนแปลงไปตาม Trend ในการเลือกกระเบื้องของผู้บริโภค

© 2019 RubiThailand Copyright Reserved.