World Skills ASEAN Bangkok 2018

          เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 รูบี มอบรางวัลเป็นกำลังใจแก่เยาวชนไทย นายสหรัฐ งามสุข และ นายกิตติมศักดิ์ มณีนิล
ซึ่งเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 หรือ World Skills ASEAN Bangkok 2018 ระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม
– 4 กันยายน 2561 ณ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ในสาขา ปูกระเบื้อง จัดโดยกรมพัฒนาฝีมือ
แรงงาน และในงานเดียวกันนี้ ทางรูบี ยังได้มอบ เครื่องตัดอิฐ รุ่น DR-350 จำนวน 3 เครื่อง เพื่อใช้ในการเก็บตัวฝึกซ้อมของ
เยาวชนในสาขาก่ออิฐ ในการแข่งขัน ครั้งนี้ เครื่องตัดอิฐ และ เครื่องตัดกระเบื้องรูบี ยังได้รับความไว้วางใจให้ใช้เป็นเครื่องมือ
มาตรฐาน ที่ใช้ในการแข่งขันอีกด้วย

SHARE

Other News

WorldSkills Kazan 2019

ภาพการแข่งขัน ฝีมือแรงงานนานาชาติ ครั้งที่ 45 (WorldSkills Kazan 2019)

WorldSkills Thailand 2020

จัดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 (WorldSkills Thailand 2020) โดยแข่งขันระหว่างวันที่ 18 - 20 มีนาคม 2563

ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) บริษัท เค เซอรา จำกัด

เพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกฎหมายฉบับแก้ไขเพิ่มเติมใด ๆ ในอนาคต (“กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) บริษัท เค เซอรา จำกัด (“บริษัท”) จึงจัดทำประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ (“ประกาศ”) เพื่ออธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยประกาศฉบับนี้จะครอบคลุมถึงท่านซึ่งเป็น ลูกค้าของบริษัท และผู้ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าของบริษัทรวมถึงกรรมการ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ตัวแทนหรือบุคคลอื่นใดที่กระทำการแทนหรือในนามลูกค้าของบริษัท

© 2022 RubiThailand Copyright Reserved.