วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2565 ทางบริษัทจระเข้ และรูบี ได้ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์หลักสูตรต่างๆ เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือ
แรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2565 ภายในงานมีการบรรยาย และสาธิตการใช้ผลิตภัณฑ์ จระเข้ และอุปกรณ์การปูกระเบื้อง
เครื่องตัดกระเบื้องรูบี

 

 
 
 
 
 

SHARE

ข่าวอื่นๆ

ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) บริษัท เค เซอรา จำกัด

เพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกฎหมายฉบับแก้ไขเพิ่มเติมใด ๆ ในอนาคต (“กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) บริษัท เค เซอรา จำกัด (“บริษัท”) จึงจัดทำประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ (“ประกาศ”) เพื่ออธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยประกาศฉบับนี้จะครอบคลุมถึงท่านซึ่งเป็น ลูกค้าของบริษัท และผู้ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าของบริษัทรวมถึงกรรมการ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ตัวแทนหรือบุคคลอื่นใดที่กระทำการแทนหรือในนามลูกค้าของบริษัท

งานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ระดับภาค

บุญถาวร ร่วมกับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ที่ให้พื้นในการจัดงานให้เยาวชนไทยได้แสดงฝีมือ เพื่อค้นหาผู้เป็นเลิศด้านทักษะฝีมือแรงงานสู่เวทีระดับชาติ อาเซียน และนานาชาติ

RUBI Technician Training

อบรมสาธิตวิธีการใช้งาน ระบบการปูกระเบื้อใหญ่

© 2022 RubiThailand Copyright Reserved.